top of page

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument informacyjny, w którym zostały zawarte zasady gromadzenia i przetwarzania danych udostępnianych za pomocą funkcji Facebook Lead Ad.
2. Dane osobowe
2.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza Facebook Lead Ad jest spółka Płaszczyński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej, Biała 9a, 98-332 Rząśnia, NIP: 5080099249, numer KRS: 0000997013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37, w dalszej części określana jako Płaszczyński sp. z o.o.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochornie Danych Osobowych (RODO), tj. na podstawie udzielonej zgody, w celach marketingowych.
2.3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy Płaszczyński sp. z o.o., a także ewentualni podwykonawcy Płaszczyński sp. z o.o. związani z usługami marketingowymi oraz portal Facebook.
2.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu ustania celów marketingowych Płaszczyński sp. z o.o. lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
2.5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do żądania od Płaszczyński sp. z o.o. usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwia jednak udział w procesach marketingowych, w szczególności przesyłanie informacji handlowo-marketingowej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Płaszczyński sp. z o.o. w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez Płaszczyński sp. z o.o. spowoduje zaprzestanie świadczenia usług.
2.7. Wycofania zgody można dokonać poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres: plaszczynskispzoo@gmail.com oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Płaszczyński sp. z o.o. za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych informacji i cykliczne zmiany haseł dostępu) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Płaszczyński sp. z o.o. zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika.
2.9. Płaszczyński sp. z o.o. stosuje wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.10. Przez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad, Użytkownik przekazuje Płaszczyński sp. z o.o. następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania.
2.11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Płaszczyński sp. z o.o. danych osobowych, o których mowa w ust. 10 Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe na portalu Facebook.
3. Informacja handlowa
3.1. Pozyskując dane Użytkownika poprzez Facebook Lead Ad, Płaszczyński sp. z o.o. będzie kontaktował się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail w celu wysyłki treści marketingowych, które mogą stanowić informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zdecydować, że nie chce otrzymywać od Płaszczyński sp. z o.o. informacji o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę. Wycofania zgody Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowej na adres: plaszczynskispzoo@gmail.com.
3.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Płaszczyński sp. z o.o., zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, w którym udostępnia swoje dane.
3.4. Płaszczyński sp. z o.o. może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Płaszczyński sp. z o.o.
3.5. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Płaszczyński sp. z o.o. z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, w którym udostępnia swoje dane.
4. Obowiązywanie Polityki Prywatności
4.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17 października 2023 roku.

bottom of page